prof. Arkadiusz Wójs, PAN, AE

rektor Politechniki Wrocławskiej

UCZELNIA OTWARTA, DOSTĘPNA, BEZPIECZNA, WŁĄCZAJĄCA I WSPIERAJĄCA

OASIS

OPEN, ACCESSIBLE, SAFE, INCLUSIVE & SUPPORTIVE UNIVERSITY

Arkadiusz Wójs

I. WSPÓLNOTA INNA NIŻ WSZYSTKIE

Wspólnota akademicka Politechniki Wrocławskiej jest stosunkowo liczna i ogromnie różnorodna. Łączy około 30 000 osób mocno różniących się nie tylko w oczywisty sposób wiekiem czy płcią, lecz też aspiracjami, problemami, potrzebami, możliwościami, historią, temperamentem, światopoglądem oraz oczekiwaniem wobec uczelni i siebie nawzajem.

Cechą wyróżniającą wspólnotę akademicką od innych jest jej dynamika, czyli nieustanne (coroczne) dołączanie dużej grupy nowych osób i odchodzenie innych. Do niedawna ten proces rotacji dotyczył głównie studentów, lecz współcześnie w rosnącym stopniu obejmuje także doktorantów i pracowników. Ma to parę istotnych konsekwencji. Dla przeważającej części wspólnoty, czyli studentów, czas spędzony na uczelni to co prawda zaledwie kilka lat, lecz często są to lata definiujące życie zawodowe (czasem i prywatne). W związku z tym, szczególną powinnością wyróżniającą wspólnotę akademicką jest stałe przygotowywanie przeważającej swojej części do nieuchronnego i rychłego jej opuszczenia i funkcjonowania (kariery) poza uczelnią, w otaczającym społeczeństwie, którego uczelnia jest elementem.

Osoby pracujące są na uczelni praktycznie na stałe lub przez określony, dłuższy czas i tworzą jasno zdefiniowane grupy nauczycieli akademickich i pracowników administracji. W nich są jednoznacznie określone kolejne podgrupy, np. samodzielni i niesamodzielni nauczyciele akademiccy czy administracja (centralna i wydziałowa) oraz pracownicy obsługi. Mobilność między tymi grupami jest dość ograniczona, a wyraźnie różnią się one np. reprezentacją w organach i ciałach decyzyjnych czy wynagrodzeniem. Ta wyraźna i hierarchiczna struktura stanowi poważne wyzwanie dla jedności wspólnoty akademickiej wobec wspólnej misji uczelni.

Istotne dla misji i funkcjonowania uczelni jest również istnienie ogromnej rzeszy identyfikujących się z nią (i ze sobą nawzajem) absolwentów oraz byłych pracowników, współtworzących razem z uczelnią swoistą wspólnotę rozszerzoną.

Oznacza to, że dla wielu osób uczelnia na pewnym etapie życia – dłuższym lub krótszym – jest ważna. Jest i powinna być miejscem, które łączy zarówno w kwestii wartości, kultury organizacyjnej, lecz także jako przestrzeń wspólnych doświadczeń, idei.

Kluczowe jest więc pielęgnowanie zarówno podstawowych elementów definiujących naszą wspólnotę, czyli wartości akademickich i misji uczelni, jak i takich spajających cech wspólnoty i uczelni jak otwartość, inkluzywność i dostępność. Prawdziwa wspólnota akademicka to także wspólnota wspierająca i bezpieczna.

Wyjątkowość wspólnoty akademickiej wiąże się również z inną jej fundamentalną cechą: otwartością na wielowymiarowe oddziaływanie z otoczeniem. Otwieranie się na zewnątrz i definiowanie się przede wszystkim przez misję wobec otoczenia, a nie interes grupowy jest powinnością uczelni, ujmowaną w terminach społecznej odpowiedzialności, wpływu na rozwój gospodarki, itp.

II. program „OASIS”

Jak ważne jest znaczenie rozwoju wspólnoty akademickiej Politechniki Wrocławskiej, świadczy fakt, że w Strategii Uczelni „Społeczność” zapisaliśmy jako jeden z pięciu nadrzędnych obszarów strategicznych. Dążymy do tego, aby PWr w jak największym stopniu stawała się uczelnią otwartą, dostępną, bezpieczną, włączającą i wspierającą (ang. Open, Accessible, Safe, Inclusive and Supportive University – „OASIS”). „OASIS” to długoterminowy program, w którego budowie powinniśmy wykorzystać konkretne narzędzia. Dlatego w strukturze Uczelni zostanie powołany nowy prorektor ds. rozwoju i integracji wspólnoty. W ten sposób zgodnie z kierunkiem określonym w Strategii kwestie społeczne zostaną umieszczone w strukturze zarządczej Uczelni na tym samym poziomie co kształcenie, badania, współpraca i infrastruktura. Takie wzmocnienie spraw wspólnotowych będzie czymś nowym w kraju, lecz ma swoje wzorce na uczelniach europejskich. Nowy pion prorektora ds. rozwoju i integracji wspólnoty obejmie następujące obszary:
  • wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami – w tym dostosowanie infrastruktury i usług, wsparcie edukacyjne i psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością;
  • promowanie równości i różnorodności – strategie na rzecz równości płci, wsparcie dla mniejszości i grup marginalizowanych, interakcje międzykulturowe, itp.
  • przeciwdziałanie dyskryminacji – w tym zapobieganie i reagowanie, procedury skarg oraz wsparcie dla ofiar;
  • zapobieganie mobbingowi i przemocy – m.in. przez edukację i systemy wsparcia;
  • rozwój kompetencji miękkich i zawodowych – szkolenia i warsztaty dotyczące np. umiejętności interpersonalnych, zarządzania czasem, przywództwa itp., a także programy mentoringowe i wsparcie kariery (doradztwo zawodowe);
  • zwiększanie transparentności decyzji i procesów – w tym otwarta komunikacja, dostęp do informacji, uczestnictwo społeczności w procesach decyzyjnych;
  • umiędzynarodowienie wspólnoty – w tym wsparcie dla studentów i pracowników zagranicznych;
  • promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (ang. work life balance) – inicjatywy na rzecz elastycznego czasu pracy, wsparcie dla rodzin, programy odpoczynku i rekreacji oraz wsparcie psychologiczne;
  • rozwój społeczności akademickiej – inicjatywy integrujące, budowanie poczucia przynależności, promowanie aktywności studenckich i pracowniczych itp.;
  • włączanie perspektywy ekologicznej i zrównoważonego rozwoju – promowanie zielonego kampusu, edukacja ekologiczna, inicjatywy na rzecz zrównoważenia itp.
W pionie nowego prorektora będą funkcjonować m.in.: Zespół ds. Polityki Równościowej, Komisja Antydyskryminacyjna, Komisja Antymobbingowa i Liderzy Dostępności. Ponadto, obszar miękkiego zarządzania zasobami ludzkimi (ang. soft hr) obejmujący rozwój i relacje międzyludzkie zostanie powiększony i wyodrębniony od obszaru „twardego” (ang. hard hr) dotyczącego m.in. procesów, struktur i systemów wynagrodzeń. W analogii do innych obszarów zarządzania, przewiduje się powołanie współpracujących z administracją centralną nowego prorektora prodziekanów lub pełnomocników dziekana na wydziałach oraz odpowiednich specjalistów w dużych działach administracji. Wśród pilnych i ważnych zadań nowego prorektora będą opracowanie i wdrażanie polityki work-life balance oraz strategii antyprzemocowej i antymobbingowej.

Szanowni Państwo,

Dziękuję za Wasz wybór.

Doceniam Wasz czas, zaangażowanie, staranność i wnikliwość – były spotkania, teksty do przeanalizowania, debaty – było tego dużo.

Składam podziękowania całej Uczelni za wysoką ocenę naszych wspólnych dokonań w tej kadencji.

Nie chcę się przy tej okazji rozwodzić nad podsumowaniami, ale dzielę się radością z tej oceny z osobami formalnie z mocy Statutu współodpowiedzialnymi za Uczelnię, czyli prorektorami, dziekanami i szefami działów administracji, a także ogromną liczbą innych osób, które zaangażowały się w rozwój Uczelni i którym zawdzięcza ona swój sukces oraz podstawy do jeszcze ambitniejszych planów na przyszłość.

W szczególny sposób dziękuję studentom i doktorantom za troskę o Uczelnię i za odpowiedzialność, przejawiającą się w wielu spotkaniach i merytorycznie świetnej debacie.

Dziękuję Państwu za akceptację dla zaprezentowanej odważnej wizji dalszego rozwoju Uczelni, zawierającej istotne nowe wyzwania i cele.

Oraz za okazane mi zaufanie, abym to ja pokierował Politechniką Wrocławską przez kolejne cztery lata, kiedy tę wizję będziemy wspólnie realizować. 

Z wyrazami szacunku,

Podpis Arkadiusz Wójs
Skip to content