prof. Arkadiusz Wójs, PAN, AE

rektor Politechniki Wrocławskiej

Program na nową kadencję

Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić

— Stanisław Lem

Arkadiusz Wójs

Mój program na nową kadencję jest ściśle związany z zapisami Strategii Politechniki Wrocławskiej 2023-2030, której projekt przedłożyłem Senatowi w maju 2023 roku i z którą się w pełni identyfikuję.

Moim zadaniem jako rektora przyszłej kadencji będzie zatem dalsze wdrażanie tej Strategii, poprzez realizację zdefiniowanych w niej celów.

W szczególności, podtrzymuję zapisaną w Strategii wizję Politechniki Wrocławskiej: „Jako europejski wielodziedzinowy uniwersytet techniczny, afirmujący wolność, prawdę, ciekawość i radość poznania, prowadzimy interdyscyplinarne kształcenie i badania na miarę oczekiwań społeczeństwa i gospodarki.”

Podobnie, podtrzymuję dokonany wraz z całą społecznością Uczelni wybór wartości kardynalnych: doskonałości, współdziałania i otwartości.

Poniżej przedstawiam syntetycznie 21 najważniejszych tematów i projektów rozpoczętych w obecnej kadencji, które zamierzam rozwijać, kontynuować lub dokończyć.

Najważniejsze rozpoczęte tematy i projekty
– do rozwoju, kontynuacji lub dokończenia

1.

Budowa wspólnoty zaangażowanej, włączającej, efektywnie komunikującej się, bezpiecznej i otwartej – dostosowywanie Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, rozwój narzędzi do efektywnej komunikacji dwukierunkowej, regularne badanie opinii, rozwój infrastruktury wspólnotowej, usprawnianie struktury służbowej i poprawa relacji przełożony-podwładny, przeciwdziałanie patologiom i właściwa reakcja systemowa, umiędzynarodowienie wspólnoty, implementacja reguł opracowanych na podstawie badań ankietowych work-life balance itp.

2.

Integracja PWr z sojuszem Unite! – umiędzynarodowienie kształcenia, budowa wirtualnego kampusu oraz wspólnej platformy badawczej, rozwój wymiany akademickiej, wsparcie dla umiędzynarodowienia i integracji aktywności studenckiej itp.; także: rozwój współpracy z innymi strategicznymi partnerami europejskimi (TU Dresden i TU Munich).

3.

Centra badawcze – absorpcja pozyskanych znacznych środków finansowych oraz realizacja inwestycji w infrastrukturę budowlaną i aparaturową nowych centrów (CITO, CIM, CIMOP, CZSIT, CMN3, CZTSE) i wzmocnienie potencjału starszych, rozwój roli interdyscyplinarnych centrów badawczych wewnątrz Uczelni oraz ich współpracy z otoczeniem, włączenie w ich aktywność kadry badawczej, doktorantów i studentów z różnych wydziałów i dyscyplin, budowa wizerunku centrów na zewnątrz, budowa i ekspozycja oferty badawczej.

4.

Laboratoria badawcze – realizacja inwestycji w infrastrukturę nowych laboratoriów specjalistycznych (LBFSRP, LSBMW) i otwartych (ATOM) oraz uruchamianie kolejnych, zapewnienie szerokiego dostępu do laboratoriów otwartych.

5.

Rozwój współpracy z gospodarką, zwłaszcza współpracy instytucjonalnej z największymi partnerami (KGHM, PGE, Intel, Orlen/PGNiG itp.) oraz sieciowanie i budowa ekosystemu (Makroklaster, centra, rady), rozwój skali (także finansowej) współpracy z wykorzystaniem dedykowanych centrów badawczych i laboratoriów akredytowanych, wspierany umowami partnerskimi.

6.

Utworzenie dedykowanego działu do kompleksowego wsparcia aplikacji i realizacji projektów Horyzont Europa (ERC, EIC, MCS itp.).

7.

Przygotowanie Uczelni do kolejnej edycji konkursu IDUB.

8.

Realizacja zaplanowanych inwestycji budowlanych: remonty budynków C-11 i T-7, budowa prototypowni architektonicznej, Kampusu Innowacji Studenckich itp.

9.

HTSH – plan i realizacja ogromnej inwestycji (budżet 400 mln zł): Health Tech Synergy Hub (koncepcja: połączenie funkcji siedziby Wydziału Medycznego, centrum badawczo-rozwojowego med-tech, siedziby kół naukowych i startupów z tego obszaru oraz placówki medycznej; budowa: nowoczesny budynek o 8 kondygnacjach i powierzchni 18 tys. m2, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego – w miejscu dawnej stołówki PWr).

 

10.

Wydział Medyczny – dokończenie zaplanowanych i rozpoczętych inwestycji, przygotowanie kierunku lekarskiego do oceny PKA, przygotowanie dyscypliny nauki medyczne do ewaluacji i uzyskania pełnych uprawnień akademickich.

11.

Kontynuacja procesu informatyzacji – wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami i eliminacja obiegu dokumentów papierowych, rozwój systemów i procedur bezpieczeństwa, dokończenie procesu cyfryzacji sal dydaktycznych itp.; pełna integracja i adaptacja systemu USOS do specyfiki uczelni – instalacja uzupełniających modułów i funkcjonalności; uruchomienie nowego portalu PWr z rozbudowanym intranetem do komunikacji wewnętrznej.

12.

Rozwój aktywności studenckiej – stworzenie warunków dla różnorodnej aktywności jeszcze większej liczby studentów, rozwój infrastruktury studenckiej i jej funkcji (m.in. SKS i KIS), rozwój działalności kulturalnej studentów, wsparcie dużych imprez studenckich (np. Juwenaliów), konsekwentny wzrost środków na działalność kół naukowych i organizacji studenckich oraz samorządu (np. na zapowiedziany przed pandemią „studencki budżet partycypacyjny”), sprawny Dział Wsparcia Aktywności Studenckiej i doskonalenie systemu wsparcia dla pozyskiwania i rozliczania coraz większych środków z MNiSW, NCBiR i biznesu.

13.

Kontynuacja procesu włączania w kształtowanie Uczelni aktywnych studentów, doktorantów i młodych pracowników – włączenie reprezentantów samorządów studentów i doktorantów do rad centrów, konsultacje z samorządami decyzji dotyczących studentów i doktorantów (tworzenia rozwiązań istotnych dla aktywności studenckiej – np. „nieszczęsne” ZW34/2017, zmian modelu kształcenia, tworzenia systemów motywacyjnych oraz nagród, opracowywania rozwiązań dla szczególnego traktowania sytuacji indywidualnych – np. student-sportowiec, itp.).

14.

Rozwój partycypacyjności – np. rozwój programu Polytechnica Nova na podstawie informacji zwrotnej (dodanie budżetu obywatelskiego dla małych projektów z gwarancją realizacji itp.).

15.

Działania na rzecz większej obecności międzynarodowej kadry badawczej i dydaktycznej na Uczelni – integracja z Unite!, rozwój programu Invitatio, budowa hotelu akademickiego, itp.

16.

Kontynuacja procesu zmian w administracji, m.in. poprzez zwiększanie atrakcyjności pracy na Uczelni i zatrzymywanie/przyciąganie utalentowanych i zaangażowanych pracowników; docenianie wkładu administracji we wspólnym sukcesie Uczelni; tworzenie i rozwój narzędzi dedykowanych wsparciu rozwoju zawodowego tej grupy; poprawa efektywności ich pracy (m.in. przez usprawnienie i przyspieszenie procedur) dla zwiększenia konkurencyjności Uczelni oraz istotnego wzmocnienia wsparcia badań, kształcenia, aktywności studenckiej, współpracy międzyinstytucjonalnej i obszaru cyfrowego; administracja w naturalny sposób powinna się stale dostosowywać do nowych potrzeb oraz (z pełną wzajemnością) stawać coraz bardziej przyjazną naukowcom i dydaktykom.

17.

Rozwój metod i narzędzi dydaktycznych – unowocześnienie (problem-, challenge-, research-based learning), uelastycznienie (m.in. pod kątem łączenia studiów z pracą) i uatrakcyjnienie kształcenia; zwiększenie roli i certyfikacja aktywności własnej studentów; wdrożenie mikropoświadczeń (microcredentials) dla mikroprogramów adresowanych do studentów PWr oraz innych osób (także we współpracy z innymi uczelniami).

 

18.

Rozwój doskonałości dydaktycznej – wspieranie rozwoju aktywności Centrum Doskonałości Dydaktycznej, stopniowa implementacja nowoczesnych narzędzi i metod kształcenia, rozwój programów motywacyjnych i rozwojowych dla dydaktyków; wspieranie kariery dydaktycznej.

19.

Rozwój doskonałości badawczej – rozwój lub korekta obecnych programów motywacyjnych i rozwojowych dla badaczy (z perspektywą awansu do grona uczelni badawczych i zdobycia na nie znacznych środków); aktywizacja współpracy interdyscyplinarnej dla osiągnięcia efektu synergii; intensyfikacja aplikowania o krajowe i międzynarodowe projekty badawcze; obniżanie pensum dydaktycznego pracowników badawczo-dydaktycznych średnio o 10% (np. poziomu: profesor – 150h, profesor uczelni – 180h, adiunkt – 210h, asystent – 240h); także: wspieranie powrotów na ścieżkę badawczą lub pierwszych sukcesów.

20.

Rozwój sportu akademickiego i wykorzystanie jego roli integrującej wspólnotę, oferującej rekreację i budującej wizerunek Uczelni; systemowe wspieranie studentów-sportowców.

21.

Poprawa komfortu pracy i studiowania – np. placówka medyczna (medycyna pracy, lekarz rodzinny, gabinety specjalistyczne, wsparcie psychologiczne) w HTSH, informatyczny system rezerwacji parkingów, dalszy rozwój infrastruktury rowerowej, strefy relaksu i wyciszenia, wypracowanie formuły funkcjonowania ośrodków wypoczynkowych (Ustka, Karpacz) i dostosowanie ich do potrzeb społeczności Uczelni itp.

Szanowni Państwo,

Dziękuję za Wasz wybór.

Doceniam Wasz czas, zaangażowanie, staranność i wnikliwość – były spotkania, teksty do przeanalizowania, debaty – było tego dużo.

Składam podziękowania całej Uczelni za wysoką ocenę naszych wspólnych dokonań w tej kadencji.

Nie chcę się przy tej okazji rozwodzić nad podsumowaniami, ale dzielę się radością z tej oceny z osobami formalnie z mocy Statutu współodpowiedzialnymi za Uczelnię, czyli prorektorami, dziekanami i szefami działów administracji, a także ogromną liczbą innych osób, które zaangażowały się w rozwój Uczelni i którym zawdzięcza ona swój sukces oraz podstawy do jeszcze ambitniejszych planów na przyszłość.

W szczególny sposób dziękuję studentom i doktorantom za troskę o Uczelnię i za odpowiedzialność, przejawiającą się w wielu spotkaniach i merytorycznie świetnej debacie.

Dziękuję Państwu za akceptację dla zaprezentowanej odważnej wizji dalszego rozwoju Uczelni, zawierającej istotne nowe wyzwania i cele.

Oraz za okazane mi zaufanie, abym to ja pokierował Politechniką Wrocławską przez kolejne cztery lata, kiedy tę wizję będziemy wspólnie realizować. 

Z wyrazami szacunku,

Podpis Arkadiusz Wójs
Skip to content