Arkadiusz Wójs

Ubiegając się o funkcję i godność Rektora Politechniki Wrocławskiej przedstawiam swoją wizję naszej Uczelni oraz program wyborczy gwarantujący Jej trwały rozwój jako nowoczesnego i otwartego uniwersytetu naukowo-technicznego, realizującego wysokie aspiracje różnorodnej społeczności w atmosferze poszanowania wartości, tradycji oraz wolności akademickiej.

15 czerwca 2020 r.

I. KSZTAŁCENIE

Ten obszar obejmuje szeroko rozumiane kształcenie studentów oraz doktorantów czyli m.in.: ofertę programową, metody i formy dydaktyczne, umiędzynarodowienie kształcenia oraz jego związek z przemysłem, kadrę i infrastrukturę dydaktyczną, wymianę międzynarodową dydaktyków i studentów, działalność studencką w samorządzie, kołach i organizacjach, szkolenia i kursy, sport studencki i inne.

Cel

Kształcenie na wysokim europejskim poziomie – inżynierów, magistrów i dok­torów we wszystkich dyscyplinach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz w wybranych innych dyscyplinach.

Kształcenie nowoczesne – wykorzystujące innowacyjne formy dydaktyczne i roz­wiązania techniczne, wspomagane zaawansowaną aparaturą oraz angażujące wybit­nych naukowców i specjalistów-praktyków, także spoza Uczelni.

Kształcenie elastyczne – na kierunkach nieustannie dostosowywanych do zmie­niającego się rynku pracy, podporządkowane przede wszystkim karierom przyszłych absolwentów i respektujące różnorodność ich zainteresowań i aspiracji zawodowych.

Kształcenie harmonijne – kierunkowe, oparte na przygotowaniu podstawowym oraz uzupełniane kursami i szkoleniami zapewniającymi kluczowe kompetencje mięk­kie; z udziałem w badaniach naukowych, a także swobodną działalnością studencką, przygotowujące do pełnienia różnych wiodących ról społecznych w kraju i na świecie, w nieprzewi­dywalnych dzisiaj realiach przyszłości.

Diagnoza

Atuty

rozwiń

w ogromnej większości prowadząca badania naukowe na wysokim poziomie i w rosnącej części posiadająca doświadczenia z innych ośrodków, także zagranicznych, i/lub szerokie kontakty międzynarodo­we dające silną podstawę do nawiązania kontaktów instytucjonalnych i umiędzynaro­dowienia dydaktyki; także: kadra z doświadczeniem i kompetencjami praktycznymi.

52 kierunki na I stopniu i 22 na II stopniu – we wszystkich dyscyplinach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i w wyb­ranych dyscyplinach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych a także w dziedzinie nauk społecznych; 4 kierunki uznane za najlepsze w Polsce w ran­kingu Perspektyw 2019.

c) Dobrze funkcjonujący system praktyk studenckich, program wymiany międzynarodowej, rosnący udział studentów II stopnia w badaniach naukowych.

budynki, laboratoria, Strefa Kultury Studenckiej, biblioteki, obiekty sportowe, domy studenckie.

znaczny odsetek studentów (5-10%) aktyw­nie zaangażowanych w działalność w samorządzie, kołach i organizacjach studenckich, sukcesy studentów na różnych polach, sprawdzony system finansowania działalności.

Słabości

rozwiń

zbyt mała oferta kierunków i kursów w języku angielskim; niewielki odsetek obcokrajowców wśród studentów, doktorantów i pracowników.

przeciążenie (wysokie pensum i duża liczba nadgodzin), względnie niska atrakcyjność angażowania się w dydaktykę, brak zachęt do przygotowywania nowych kursów, zwłaszcza na studiach II stopnia i w szkole doktorskiej.

niski udział innowacyjnych form kształcenia opartych o pracę zespołową i pracę własną, niedostateczny udział zajęć praktycznych, zwłaszcza organi­zowanych we współpracy z przemysłem, niedostateczne wykorzystanie
e-learningu  i narzędzi informatycznych, utrudnienia w studiowaniu wynikające z ograniczonej cyfryzacji, niesatysfakcjonująca indywidualizacja ścieżek kształcenia, zwłaszcza na II stopniu studiów.

w warunkach obiektywnie narastającego stresu; niewystarczające mechanizmy rozwią­zywania spraw trudnych i spornych – takich jak mobbing czy seksism.

e) Utrudnienia biurokratyczne oraz niedostatecznie stabilne finansowanie działalności studenckiej.

Szanse

rozwiń

miasto atrakcyjne geograficznie, ekonomicznie i kultural­nie; centralna lokalizacja głównego kampusu oraz filii w ważnych miastach regionu; wyjątkowa otwartość miasta na świat – z dużą liczbą obcokrajowców i firm zagranicz­nych; obecność wielu firm high-tech gwarantujących atrakcyjne zatrudnienie absol­wentom.

związana z roz­wojem gospodarczym kraju; jednocześnie: wysoka ocena absolwentów PWr przez pra­codaw­ców – potwierdzana kolejnymi rankingami.

przygotowa­nie kursów w wersji zdalnej przez dydaktyków na całym świecie, ułatwiające mieszane (częściowo zdalne) wykłady specjalistów z innych ośrodków, także zagranicznych.

wymuszający podnoszenie dostępności kadry dydaktycznej; jednocześnie: wzrost świadomości znaczenia jakości wykształ­cenia, aspiracji i oczekiwań od Uczelni – wśród młodzieży.

do zwiększenia udziału w kreowaniu prog­ramów kształcenia, realizacji zajęć dydaktycznych i projektowaniu karier przyszłych specjalistów; powstawanie programów krajowych (np. NAWA) i możliwość tworzenia własnych – dla pozyskiwania silnie zmotywowanej i kompetentnej kadry dydaktycznej z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Zagrożenia

rozwiń

z powodu utraty prestiżu wskutek nieuzyskania statusu Uczelni Badawczej, w warunkach narasta­jącej konkurencji między uczelniami.

z powodu pandemii (przejś­ciowo) oraz trudności w uzyskaniu polskiej wizy (stale).

związane ze spodziewaną recesją wywołaną pandemią i być może (zależnie od polityki MNiSW) pogłębione bra­kiem statusu Uczelni Badawczej, utrudniające program unowocześnienia i umiędzy­narodowienia dydaktyki.

Działania

rozwiń

indywidualne traktowanie wybitnie uzdolnionych studentów obu stopni i doktorantów, ich aspiracji i osiągnięć: indywidualny tok studiów, tutoring, elastyczność, ułatwienia dla studentów podejmujących zatrudnienie; certyfikowanie zdobytych kompetencji, kursy i szkolenia uzupełniające kompetencje miękkie i trans-kierunkowe.

między I i II stopniem studiów oraz szkołą doktorską – np. odpowiednia proporcja praktyk, staży i udziału w badaniach w programach kształcenia na studiach inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

zwiększenie udziału zajęć praktycznych, pracy własnej, zajęć realizowanych w małych grupach, zajęć prowadzonych poza Uczelnią (np. w firmach) lub przez ekspertów spoza Uczelni, zajęć realizowanych zdalnie – zwłaszcza w przypadku kursów poprawkowych lub jako forma alterna­tywna – pilne szkolenia z narzędzi e-learningu dla kadry i studentów w perspektywie nawrotu epidemii jesienią 2020.

międzynarodowa anglojęzyczna szkoła doktorska, poszerzanie oferty zajęć w języku angielskim na I i II stopniu studiów oraz wspieranie kierunków w języku angielskim, powszechna wymiana międzynarodowa oparta o partnerstwa z uczelniami zagranicznymi, angażowanie wykładowców z zagra­nicy (także z wykorzystaniem formy zdalnej), strona www i komunikaty w języku angielskim, kursy językowe dla administracji.

nakie­rowanych na przyszłą karierę akademicką i karierę poza uczelnią, np. w przemyśle.

do tworzenia no­wych i uaktualniania istniejących kursów, zwłaszcza na studiach II stopnia i w szkole doktorskiej, a także do angażowania studentów do badań naukowych i wspólnego publikowania wyników (teaching by research); dążenie do systemowej redukcji pen­sum dydaktycznego dla pracowników badawczo-dydaktycznych.

z udziałem studentów, w kierunku ankiety zapewniającej wartościowe informacje dla dziekanów i jednocześnie wygodnej dla studentów; zapewnienie odpowiedniej formy informatycznej (np. dostęp z urządzeń mobilnych); uzgodnienie z Samorządem Studenckim zachęt dla studentów do wypełniania ankiet oraz reguł dostępu dla przedstawicieli studentów; uwzględnienie wyników ankiet w ocenie pracy dydaktycznej.

„think-tanku” z udziałem przedstawicieli studentów, przy Prorektorze ds. Nauczania – w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i analizy rozwiązań stosowanych na innych uczelniach, także zagranicznych, pod kątem możliwości wdrażania ich na PWr.

poszerzenie działalności SKS, likwidacja barier biurokratycznych w organizacji imprez, stabilny wzrost finansowania, budżet partycypacyjny, wspieranie kół strategicznych i inkubacja nowych, badanie opinii.

 • Potwierdzona rankingami kierunków studiów pozycja lidera wśród polskich uczelni technicznych oraz pozycja w pierwszej trójce polskich uczelni.
 • Odsetek studentów kończących studia i doktorantów uzyskujących stopień doktora.
 • Odsetek absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu roku od ukończeniu studiów.
 • Średnia pensja absolwenta rok po ukończeniu studiów (względem średniej krajowej).
 • Wskaźniki porównujące liczby studentów na I i II stopniu studiów, liczbę doktorantów oraz liczbę nauczycieli akademickich.
 • Odsetek studentów, doktorantów i dydaktyków zagranicznych.
 • Liczba doktorantów i studentów II stopnia zrekrutowanych z innych uczelni.
 • Odsetek studentów korzystających z indywidualnych form kształcenia.
 • Akredytowane kierunki studiów.
 • Odsetek studentów zaangażowanych w działalność w samorządzie, kołach naukowych i organizacjach studenckich.
 • Kierunki studiów i kursy prowadzone w języku angielskim.
 • Sukcesy indywidualne i zespołowe studentów w konkursach krajowych i międzynaro­dowych, także w zawodach sportowych.

II. BADANIA

Ten obszar obejmuje szeroko rozumiane badania, czyli m.in. badania naukowe i przemysłowe, badania własne, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, komercjalizację wiedzy i transfer technologii, przedsiębiorczość akademicką, kadrę i infrastrukturę badawczą czy obsługę grantów.

Cel

Badania naukowe na wysokim, światowym poziomie – prowadzone w kilku dziedzinach nauki, z istotnym udziałem młodej kadry oraz we współpracy z innymi wiodącymi ośrodkami, zwłaszcza zagranicznymi.

Badania realnie poprawiające świat – kreujące innowacyjne rozwiązania tech­niczne, ważne dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.

Badania rozwiązujące kluczowe problemy – oferujące istotny i twórczy wkład w postęp tak newralgicznych dla kraju i świata obszarów, jak ochrona środowiska, przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, transformacja energetyki, rozwój sztucznej inteligencji, biologia molekularna, badania mózgu czy nowe materiały.

Badania na rzecz regionu – stanowiące realne wsparcie – badawcze i eksperckie – dla otoczenia gospodarczego i społecznego, zwłaszcza w regionie.

Diagnoza

Atuty

rozwiń

reprezentująca kilkanaście dyscyplin naukowych, ze znaczącym udziałem młodych badaczy z ambicjami, osiągnięciami i rozpoznawalnością w swoim obszarze badań, doświadczeniem w pozyskiwaniu środków i pracy w innych ośrodkach oraz kontaktami międzynarodowymi dającymi silną podstawę do nawiązania współpracy instytucjonalnej; wiedza, doświadczenie i kontakty elity profesorskiej – nieocenione przy budowaniu pozycji i atmosfery otwartej uczelni badawczej.

budynki, laboratoria, cenna i unikalna aparatura, centrum superkomputerowe, biblioteka cyfrowa.

12 dyscyplin w 3 dziedzinach nauki, potencjał na co najmniej 2 kolejne dyscypliny w następnym cyklu ewaluacji: informatyka oraz inżynieria materiałowa (domykająca komplet dyscyplin w dziedzinie nauk inżynieryj­no-technicznych).

nadszarpnięty konkursem na uczelnie badawcze, ale wciąż potwierdzany m.in. wynikami w różnych konkursach o granty czy nagrody; wysokie oceny w ostatniej ewaluacji (jeden wydział z kategorią A+, jeden wydział z kategorią B, pozostałe wydziały z kategorią A).

likwidacji przeszkód biurokra­tycznych i organizacyjnych utrudniających prowadzenie badań, wsparcia administracji, wprowadzenia mechanizmów projakościowych i budujących kapitał ludzki.

Słabości

rozwiń

zdefiniowanych w oparciu o wyz­wania społeczne oraz misję politechniki (np. klimat, środowisko, energetyka, zdrowie); zbyt mało badań „high-risk/high-gain” – o wysokim potencjale na istotny, przeło­mowy rezultat – w postaci cytowanej publikacji, wdrożenia o istotnym wpływie społecz­nym.

(także finansowe) dla aktywnych młodych badaczy; nie­dostateczne mechanizmy ułatwiające nawiązywanie współpracy międzynarodowej, wnioskowanie o granty, zmianę tematyki badawczej, wyjazdy na staże; jednocześnie: ograniczona wolność młodej kadry – w obecnej strukturze, przy ogromnych upraw­nieniach kierowników katedr i braku nadzoru na szczeblu pośrednim, bez analogii na innych uczelniach i precedensu na PWr.

zwłaszcza zagranicznych; niewiele prestiżowych nagród lub dużych grantów – zwłaszcza między­narodowych (symboliczny brak choćby jednego grantu ERC); malejąca liczba profeso­rów tytularnych w niektórych dyscyplinach.

od aplikacji, przez realizację, po rozliczenie, nadmiernie absorbująca i zniechęcająca badaczy; słaba koordynacja między jednostkami TTiKW – obsługującymi transfer technologii i komercjalizację wiedzy (WCTT, ITT, CWINT, AIP); niewielkie wsparcie dla przedsiębiorczości akademickiej.

instytucjonalnych, z innymi mocnymi ośrodkami badawczymi, zwłaszcza zagranicznymi, umożliwiających wzajemny dostęp do aparatury, wymianę młodej kadry i doktorantów, zachęcających do podejmowania wspólnych projektów; niewystarczające relacje z otoczeniem gospodarczym – np. zbyt mało umów badawczo-dydaktycznych z firmami high-tech w mieście oraz regionie; niedostateczna współpraca wewnętrzna – pomiędzy pracownikami, zespołami, kated­rami, wydziałami, dyscyplinami – nie wykorzystująca potencjału tak dużej i różno­rodnej uczelni.

Szanse

rozwiń

atrakcyjność ekonomiczna i kulturalna Wrocławia przycią­ga młodych badaczy – absolwentów naszej i innych polskich uczelni, młodych naukow­ców powracających do Polski ze staży zagranicznych i naukowców-obcokrajowców; dla współpracy z gospodarką istotny jest duży potencjał firm high-tech w mieście i regionie.

m.in. dzięki systemom grantowym, kontaktom międzynarodowym, atrakcyjności konkurencyjnej kariery poza uczelnią, które warto wspierać uruchamiając mechanizmy projakościowe, sprawdzone w innych świetnych ośrodkach, nie generujące niszczącej konkurencji wewnętrznej.

które można wykorzystać dla wspierania karier młodych badaczy PWr oraz pozyskiwania dla Uczelni zmotywowanych i kompetent­nych badaczy z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

z innymi uczelniami i ośrodkami badawczymi; gotowość wrocławskiego i dolno­śląs­kiego otoczenia gospodarczego do nawiązania bardziej efektywnych relacji z uczelnia­mi, w szczególności z PWr.

zajmujących wpływowe pozycje w regionalnej i krajowej gospodarce, których warto złączyć z Alma Mater np. poprzez rozwój oferty i działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

Zagrożenia

rozwiń

do nadawania stopni w niektórych dyscyplinach, wskutek bezpośredniego powiązania uprawnień z kategorią naukową, przyznawaną na podsta­wie porównania z innymi uczelniami; utrata któregokolwiek z uprawnień miałaby silnie negatywne konsekwencje dla badań i rozwoju kadry w tej dyscyplinie.

do nadawania stopni w niektórych dyscyplinach, wskutek bezpośredniego powiązania uprawnień z kategorią naukową, przyznawaną na podsta­wie porównania z innymi uczelniami; utrata któregokolwiek z uprawnień miałaby silnie negatywne konsekwencje dla badań i rozwoju kadry w tej dyscyplinie.

związane ze spodziewaną recesją wywołaną pandemią i być może (zależnie od polityki MNiSW) pogłębione bra­kiem statusu Uczelni Badawczej, mogące utrudnić program wspierania karier młodych naukowców i umiędzynarodo­wienia badań.

Działania

rozwiń

wybór i okresowy przegląd priorytetowych obszarów badawczych – przy udziale zarówno młodych jak i doświadczonych naukow­ców, na podstawie nie tylko dotychczasowych sukcesów, ale także misji PWr oraz ewoluujących oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego; integracja polityki nau­kowej PWr z międzynarodowymi programami cywilizacyjnymi, np. Green New Deal.

opar­tego na przejrzystym systemie awansowania i wynagradzania, elastycznym obciążaniu dydaktyką, poszerzeniu dostępu do aparatury, pomocy w występowaniu o granty, ułatwieniach w wyjazdach zagranicznych i stażach przemysłowych, zapewnieniu atrakcyjnych szkoleń; zatrudnianie młodych aktywnych doktorów na stanowisku adiunkta; wprowadzenie zmiennego składnika wynagrodzenia dla aktywnych naukow­ców przed habilitacją, obejmującego znaczną część młodej kadry i ustalanego corocznie, prosto i przejrzyście; zaangażowanie młodej kadry do współdecydowania o decyzjach strategicznych – np. do doprecyzowania niniejszego programu wspierania ich karier.

znaczne zniżki dydaktyczne, priorytetowy dostęp do parkingu i innych udogodnień, atrakcyjne wynagrodzenie; wprowadzenie mechanizmów aktywnego po­zyskiwania takich badaczy z innych ośrodków – m.in. osobisty udział Rektora w negocjacjach z badaczami o wyjątkowej pozycji międzynarodowej i dużym znaczeniu dla potencjału PWr; stwarzanie warunków do powstawania szkół naukowych.

zwłaszcza otwierających nowe perspektywy współpracy z przemysłem, np. poprzez wdrożenia; wspieranie or­ganizacji centrów badań interdyscyplinarnych, przede wszystkim w obszarach o klu­czowym znaczeniu społecznym.

w nauce, technice i edukacji; zapewnienie kierownikom jednostek bieżącej informacji na temat trendów i badań na PWr oraz w innych uczelniach w kraju i na świecie.

przy zabezpiecze­niu obsługi technicznej i rekompensacie kosztów użytkowania; odtworzenie giełdy aparatury i stanowiska głównego inżyniera ds. aparatury; uwolnienie części pomiesz­czeń na cele badawcze.

z poziomu Uczelni z wy­branymi uczelniami i firmami z Wrocławia, Polski i zagranicy (zwłaszcza w krajach sąsiednich) w celu wzajemnego udostępnienia informacji i infrastruktury, ułatwienia staży, wizyt, wspólnych przedsięwzięć badawczych i wnioskowania o wspólne projekty.

obejmująca dostęp do internetu, parkingu, biblioteki i zasobów cyfrowych (np. przy użyciu elektro­nicznej karty gościa).

widzianego z zewnątrz, z perspektywy biznesu oraz wewnątrz, przez studentów, doktorantów i pracowników, jako spójna całość.

konsolidacja i wzmocnienie kadry Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP), zapewnienie start-up’om przestrzeni biurowej i konferencyjnej a także obsługi księgowej i prawnej; wsparcie eksperckie i szkolenia przygotowujące do prowadzenia firm technologicznych czy dzia­łalności biznesowej (elementy zarządzania, prawa, rachunkowości, marketingu).

m.in. odtworzenie Działu Badań Naukowych – w celu profesjonalizacji bieżącego zarządzania i odciążenia od niego Prorektora ds. Nauki, który większym stopniu skoncentruje się na działaniach strategicznych i koncepcyjnych.

poszukiwanie uproszczeń i nowych rozwiązań ułatwiających i usprawniających pracę – np. gniazdowa obsługa projektów, identyfikacja i optymalizacja ważnych procesów, eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja, ustabilizowanie sytuacji i uspokojenie atmosfery, przejrzysty system wynagrodzeń, awansów, premii i nagród.

 • Status Uczelni Badawczej w kolejnej edycji konkursu Inicjatywa Doskonałości.
 • Potwierdzona rankingami pozycja lidera wśród polskich uczelni technicznych oraz pozycja w pierwszej trójce polskich uczelni; awans w rankingach między­narodowych.
 • Osiągnięcia naukowe i techniczne o dużym znaczeniu dla nauki lub gospodarki, zwłasz­cza powstałe z udziałem młodej kadry, doktorantów i studentów.
 • Dobrze opublikowane prace (artykuły w wiodących czasopismach, książki w wiodących wydawnictwach) o wysokiej liczbie cytowań.
 • Zaproszone i plenarne wykłady na ważnych konferencjach, w tym międzynarodowych.
 • Granty krajowe i międzynarodowe, ważne projekty techniczne.
 • Patenty i wdrożenia, krajowe i zagraniczne.
 • Wzrost standardowych parametrów naukometrycznych.

III. ORGANIZACJA

Ten obszar obejmuje szeroko rozumianą organizację uczelni, czyli m.in.: strukturę organizacyjną, dystrybucję środków, system wynagradzania, politykę kadrową, administrację, obsługę procesów i rozwój kadry.

Cel

Efektywny system zarządzania – przejrzysty, trwały i akceptowany przez społecz­ność akademicką, stanowiący fundament budowania wspólnoty oraz konsekwentnego rozwoju, obejmujący: strukturę organizacyjną i reguły dystrybucji środków szanujące różnorodność Uczelni, regulamin wynagradzania i politykę kadrową.

Silna kadra naukowa i dydaktyczna – reprezentująca szeroki wachlarz dyscyplin (w tym: komplet dyscyplin w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych), w części po­chodząca z innych ośrodków, także zagranicznych, obejmująca znaczącą liczbę badaczy rozpoznawalnych w skali międzynarodowej, w tym zarówno młodych i aktyw­nych badaczy jak i doświadczonych profesorów o poważnych osiągnięciach.

Sprawna administracja – kompetentna, dobrze zorganizowana, efektywnie obsłu­gująca wszystkie złożone procesy niezbędne dla skutecznego funkcjonowania Uczelni.

Cyfryzacja – usprawniająca obieg dokumentów, procedowanie spraw oraz przepływ, analizę i udostępnianie informacji.

Diagnoza

Atuty

rozwiń

reprezentujących różne dyscypliny naukowe, posiadających autorytet, świetnie znających PWr oraz polski system nauki i edukacji, silnie związanych z Uczelnią.

w dużej części dobrze znająca specyfikę Uczelni i/lub posiadająca doświadczenie w pracy poza PWr.

oraz jej poszczególnych wydziałów i filii, rozpozna­walnych w skali regionalnej i globalnej wśród kandydatów na studia, absolwentów, pracodawców, w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim i otoczeniu społeczno-gospodarczym; liczne i różnorodne relacje z instytucjami i firmami miasta oraz regionu.

potwierdzone wyróż­nieniem przez Komisję Europejską znakiem „HR Excellence in Research”.

Słabości

rozwiń

jasnej, ambitnej i dalekosiężnej, z którą identyfikuje się społeczność Uczelni; słaba komunikacja pionowa kluczowych decyzji i brak ich uzasadnienia w oparciu o wartości, cele strategiczne, zmiany w otoczeniu, problemy wewnętrzne lub zagrożenia.

niedostatecznie wspierający gospodarność i doskonałość; także frustracja i zmęczenie społeczności ostatnimi zmianami i sposobem ich przeprowadzania; niedostatecznie przejrzysty system rozwoju kadry – zatrudniania, awansowania, wynagradzania, premiowania i wyróżniania (zwłaszcza kadry administracyjnej).

niezgodne z tradycją akademicką i nieakceptowane w społeczności Uczelni.

oraz niewielki udział młodej kadry w zarządzaniu Uczelnią i definiowaniu strategicznych kierunków działań.

między jednostkami administracji centralnej oraz między jednostkami centralnymi i wydziałowymi; brak efektywnego (cyfrowego) syste­mu gromadzenia, przekazywania i dostępu do informacji.

Szanse

rozwiń

doświadc­zenia innych wiodących polskich uczelni w łączeniu tradycji akademickiej z potrzebą nowoczesności.

jako wsparcie w tworzeniu nowoczesnej strategii, inna perspektywa widzenia zadań zewnętrznych, instrument kontaktu Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

jako szokowy test organizacji Uczelni i impuls do innowacyjnych rozwiązań upraszczających jej funkcjonowanie (zdalna forma naucza­nia, spotkań, głosowań, oraz pracy; ułatwienie niektórych procedur) i otwierających drogę do dalszych usprawnień, m.in. w oparciu o cyfryzację.

spowodowany porażką w konkursie Uczelnia Badawcza i kryzysem wywołanym pandemią.

wymuszająca umiędzynarodowienie Uczelni oraz jej otwarcie na świat; programy krajowe i europejskie finansujące takie działania.

Zagrożenia

rozwiń

odejścia młodych doktorów i nieskuteczna rekrutacja młodych magistrów do szkoły doktorskiej wskutek nieuzyska­nia statusu Uczelni Badawczej, obniżającego atrakcyjność kariery na PWr w porówna­niu do innych ścieżek kariery, np. pracy na wyżej notowanych polskich politechnikach.

stymulowana przez MNiSW, o środki, badaczy i doktorantów – w niefortunnym dla Uczelni czasie (nieefektywna struktura, brak statusu Uczelni Badawczej).

m.in. pod względem poziomu finansowania badań, w kraju, Unii Europejskiej i na świecie.

Działania

rozwiń

poprzedzona rzetelną informacją, prezentacją wizji i dyskusją na forum społeczności Uczelni, uwzględniająca: doświadczenia PWr i innych polskich uczelni w warunkach Ustawy 2.0, destabilizację i zmęczenie niedawną reorga­nizacją PWr, nadchodzącą ewaluację dyscyplin, tradycję PWr i efektywność zarządzania – w kierunku struktury trójstopniowej z silną pozycją wydziałów, przy sprecyzowaniu miejsca rad dyscyplin oraz ustabilizowaniu roli katedr.

m.in. przywrócenie głosowań indykacyjnych wskazujących kandydatów na rektora (na przyszłe wybory) i dziekana (na kadencję 2020-2024), przywrócenie rad wydziałów oraz kolegium rektorsko-dziekańskiego.

akceptowanego przez społeczność Uczelni; transparentna i konsekwentna polityka kad­rowa – zarówno dla kadry badawczo-dydaktycznej jak i administracji.

przystającej do wyzwań współczesnego świata, przy udziale całej społeczności; opieranie na tej strategii przyszłych kluczowych decyzji i rozwiązań.

kierowni­ków jednostek i projektów, administracji, pracowników dziekanatów, młodych badaczy i dydaktyków – obejmujące certyfikaty, kursy, szkolenia, tutoring, doradztwo i inne.

efektywne gospodarowanie informacją, uproszczenie procedur biurokratycznych, powrót do zarządzania procesowego przy identyfikacji procesów kluczowych dla misji PWr – np. rozwoju karier młodych naukowców, obsługi projektów, transferu technologii.

bieżąca analiza aspiracji oraz oczekiwań, badanie satysfakcji pracowników, studentów, doktorantów oraz partnerów; ujawnianie problemów oraz nieoczywistych zjawisk i interakcji (także pozytywnych); monitoring efektywności istniejących rozwiązań i poszukiwanie rozwiązań innowacyj­nych; budowanie kapitału społecznego przez angażowanie całej wspólnoty w kreowanie rozwiązań dla Uczelni.

współ­tworzonego przez studentów, inicjującego i wspierającego szereg działań związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem katastrofie klimatycznej na różnych płasz­czyznach: kształcenie – rozwój atrakcyjnej oferty kierunkowej, kursy wybieralne dla wszystkich; badania – utworzenie centrum interdyscyplinarnego spinającego eko-aktywność obecną obecnie na niemal każdym wydziale; edukacja społeczna – instalacje demonstracyjne, konferencje (także zdalne), wykłady, debaty, panele eksperckie; wspieranie otoczenia – miasta i regionu, firm i uczelni – w sferze naukowej, edukacyjnej, biznesowej i społecznej; „zielenienie” Uczelni – poczynając od symbolicznej redukcji zużycia plastików na kampusie do rozwoju energooszczędnej infrastruktury uczelni i projektu pilotażowego „urban mining” – z ambicją wiodącego ośrodka intelektualnego w tej strategicznej tematyce.

 • Akceptacja społeczności Uczelni dla strategii, struktury organizacyjnej, systemu dystrybucji środków, systemu wynagradzania i polityki kadrowej.
 • Rozwój kapitału społecznego dzięki przecinaniu się struktur (wydziały, dyscypliny, centra, projekty) i konsekwentnym działaniom budującym wspólnotę (przejrzystość, komunikacja, współrządzenie partycypacyjne).
 • Wysoki poziom kompetencji pracowników, odpowiednio do pełnionych funkcji, zajmowanych stanowisk i wyznaczonych zadań.
 • Udział różnych grup (ze względu na wiek, płeć, obszar kształcenia lub badań, stanowis­ko lub rolę pełnioną na uczelni) w kreowaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji.
 • Kadra o silnej międzynarodowej pozycji naukowej, zwłaszcza młoda.
 • Kadra pochodząca z innych ośrodków (np. z doktoratami z innych uczelni), zwłaszcza z zagranicy; kadra z doświadczeniem z innych ośrodków, zwłaszcza zagranicznych.
 • Przedstawiciele Uczelni w ciałach prestiżowych (np. PAN, PAU, towarzystwa między­narodowe) i sprawczych (np. RGSW, RDN, PKA).
 • Wymierne sukcesy studentów, doktorantów i zwłaszcza młodej kadry.
 • Redukcja kosztów operacyjnych i wzrost nakładów na kapitał ludzki.
 • Mierzalna energooszczędność i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Politechnika Wrocławska 2020

Szacunek – Otwartość – Rozwój

Pracownicy, Doktoranci i Studenci Politechniki Wrocławskiej,

Jestem Państwu ogromnie wdzięczny za okazane mi zaufanie. Obiecuję, że jako rektor dołożę wszelkich starań, aby Politechnika Wrocławska była uczelnią świetną i przyjazną, otwartą na świat i do wewnątrz, żebyśmy ją lubili i byli z niej dumni.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za poświęconą mi uwagę, liczne spotkania, dyskusje, maile, zainteresowanie opublikowanym w internecie programem i debatami wyborczymi. Dziękuję też za pokazanie mi Politechniki w szerszym wymiarze i Państwa oczyma. Dzięki temu dziś znam tę naszą wspólną Uczelnię dużo lepiej.

Dzięki Państwa decyzji jestem w tej chwili bardzo szczęśliwy. Wierzę, że dzięki wspólnej pracy za kilka lat będę mógł napisać, że spełniliśmy marzenie o fantastycznej Uczelni.

Z wyrazami szacunku,

Skip to content