prof. Arkadiusz Wójs, PAN, AE

rektor Politechniki Wrocławskiej

Nowe wyzwania
– w tym wykraczające poza najbliższą kadencję

Arkadiusz Wójs

Zgodnie z treścią i duchem Strategii, wskazuję siedem nowych poważnych wyzwań stojących przed Uczelnią w kolejnych latach, mając świadomość, że niektóre z nich wykraczają poza jedną kadencję rektorską.

1.

Osiągnięcie pozycji wiodącej uczelni technicznej w kraju i renomowanej uczelni europejskiej we wszystkich podstawowych obszarach działalności: kształceniu, badaniach i innowacjach technologicznych oraz współpracy z otoczeniem, a także reputacji uczelni zaangażowanej, otwartej, włączającej, dostępnej i dbającej o wszystkie grupy swojej różnorodnej społeczności.

CEL: Pozycja 1. wśród politechnik i TOP 3 wśród wszystkich uczelni polskich w renomowanych rankingach krajowych i międzynarodowych oraz pozycja TOP 500 w ogólnych rankingach międzynarodowych; publikacje w czasopismach o najwyższym wpływie na rozwój nauki (m.in. NatureScience) oraz realizacja projektów europejskich (w tym ERC) na poziomie zbliżonym do partnerów w sojuszu Unite!; wysoka pozycja uczelni zwłaszcza w obszarze nauk technicznych – potwierdzona prestiżowymi nagrodami oraz reprezentacją w towarzystwach i akademiach.

 

2.

Troska o kulturę i organizację pracy i studiów – koncentracja na budowie środowiska pracy i nauki promującego dobrostan, współdziałanie i rozwój osobisty, rozwój systemu wsparcia psychologicznego dla pracowników, doktorantów i studentów, tworzenie elastycznych ścieżek kariery dla kadry akademickiej i administracyjnej, zachęcanie do udziału w projektach partycypacyjnych, ustanowienie zasad i rozwój infrastruktury wspierających work-life balance, wzmocnienie kultury feedbacku i otwartego dialogu, warsztaty dla całej społeczności na temat zarządzania stresem, komunikacji, efektywności pracy itp., promowanie różnorodności i włączania, w tym działania równościowe, wsparcie dla osób z różnymi potrzebami i rozwój umiędzynarodowienia. 

CEL: Wzrost poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników, doktorantów i studentów; poprawa wskaźników zdrowia psychicznego i dobrostanu; osiągnięcie wysokiego poziomu różnorodności i włączenia we wszystkich grupach społeczności; wzrost poziomu partycypacji i współdziałania; wzrost poczucia przynależności, sprawczości i współodpowiedzialności.

DZIAŁANIE: Utworzenie funkcji prorektora ds. rozwoju i integracji wspólnoty (wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami, promowanie równości i różnorodności, przeciwdziałanie dyskryminacji, zapobieganie mobbingowi i przemocy, rozwój kompetencji miękkich i zawodowych, zwiększanie transparentności decyzji i procesów, umiędzynarodowienie wspólnoty, promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, budowa społeczności, włączanie perspektywy ekologicznej i zrównoważonego rozwoju).

3.

Realizacja koncepcji uczelni przedsiębiorczej – rozwój przedsiębiorczości akademickiej przez budowę Kampusu Innowacji Studenckich oraz znaczącą ekspansję Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (rozwój infrastruktury, kadry i oferty) oraz synergię ich działań i współpracę z Centrum Innowacji i Biznesu i innymi jednostkami wspierającymi transfer wiedzy, programy akceleracyjne dla młodych firm na różnym etapie rozwoju biznesowego, oferta kształcenia w obszarze przedsiębiorczości dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków i dyscyplin, efektywna ekspozycja oferty badawczej, usprawnienie przyjmowania i realizacji zleceń badawczych z otoczenia gospodarczego, profesjonalne wsparcie menadżerskie dla twórców technologii i produktów chronionych patentami dla efektywnej komercjalizacji wyników, kompleksowa ochrona prawna wynalazców w procesie negocjacji warunków sprzedaży licencji, rozwój wsparcia i zachęt dla zleceń dla przemysłu i wspólnych projektów B+R, dalsze zwiększanie liczby i wsparcie dla laboratoriów akredytowanych.

CEL: 100 start-upów (przede wszystkim w różnych obszarach deep tech) z istotnym odsetkiem sukcesu biznesowego, najlepszy w kraju system wsparcia dla młodych firm technologicznych; co najmniej 15 stałych laboratoriów akredytowanych; najwyższe przychody z komercyjnej działalności badawczej w kraju i wiodący wpływ na rozwój polskich technologii; kształcenie ułatwiające studentom i absolwentom start własnej działalności przedsiębiorczej w obszarze deep tech; efektywny system wsparcia dla komercjalizacji wyników badań i transferu wiedzy.

4.

Duża, atrakcyjna, wysoko oceniana i ważna dla Uczelni szkoła doktorska – znaczny wzrost liczby doktorantów (do średniego poziomu europejskiego względem liczby mieszkańców i studentów) oraz liczby promotorów i ich kompetencji miękkich, oferta wykładów, dostęp do aparatury, minigranty na badania, współpraca międzynarodowa (m.in. w ramach Unite!) oraz z gospodarką, programy szkoleniowe, rozwojowe i motywujące, efektywna rekrutacja w całym kraju i za granicą, wzrost jakości badań prowadzonych przez i z udziałem doktorantów.

CEL: 2000 doktorantów w czterech dziedzinach nauk (techniczne, podstawowe, społeczne, medyczne); umiędzynarodowienie na poziomie 10-20%; stypendia doktoranckie nie niższe niż na innych polskich politechnikach; większość doktorantów zaangażowanych w realizację projektów badawczych finansowanych z zewnętrz i/lub uczestniczących w międzynarodowej wymianie naukowej; uregulowany dostęp doktorantów do aparatury na PWr i w uczelniach partnerskich; 30-35% samodzielnej kadry badawczej (w tym znakomita większość skłonna i przygotowana do prowadzenia przewodów doktorskich).

 

5.

Liderowanie w naukach technicznych oraz badaniach interdyscyplinarnych z udziałem inżynierii – wykorzystanie stworzonych ram współpracy z takimi liderami gospodarki jak Intel, KGHM, PGE, Orlen/PGNiG, LG, Nokia, czy Google, wsparcie dla rozwoju nowych obszarów badań i tworzenia nowych zespołów badawczych (w tym z udziałem studentów i doktorantów oraz badaczy z różnych wydziałów i dyscyplin lub innych ośrodków), stworzenie systemu informatycznego (wykorzystującego sztuczną inteligencję) do mapowania i kojarzenia kompetencji naukowych oraz zasad szerokiego dostępu do aparatury badawczej ułatwiających pełne zaangażowanie potencjału Uczelni do innowacyjnych badań w nowych obszarach lub zespołach, integracja centrów badawczych ze strukturą wydziałów oraz ich rola w realizacji priorytetów badawczych określonych w Strategii, wsparcie rozwoju już istniejących obszarów międzydziedzinowych i interdyscyplinarnych oraz promowanie powstania nowych, zwłaszcza na pograniczu inżynierii oraz medycyny lub nauk społecznych, włączenie aspektów etycznych i społecznych (m.in. uczciwości naukowej, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju).

CEL: Rozwój współpracy z gospodarką (mierzony liczbą zaangażowanych badaczy, doktoratów, projektów, patentów, kwotami przychodów, itp.); wiodący w skali kraju i porównywalny do innych uczelni sojuszu Unite! udział badań (liczby badaczy, projektów, publikacji, patentów, przewodów doktorskich, itp.) łączących różne dziedziny lub dyscypliny nauki; znaczące w skali międzynarodowej interdyscyplinarne osiągnięcia badawcze (cytowania, wykłady plenarne, nagrody, itp.); znaczące zaangażowanie naukowców i infrastruktury Uczelni w priorytetowych obszarach badawczych (mierzone m.in. stosownym przypisaniem prac, projektów i doktoratów); osiągnięcie pozycji krajowego lidera w konkretnych obszarach interdyscyplinarnych (np. technologiach miejskich, medycznych, informacyjnych lub środowiskowych) powiązane z budową zespołów, międzynarodowej sieci współpracy i unikatowej infrastruktury badawczej.

6.

Collegium Medicum oraz technologie medyczne – rozwój kadry medycznej, wzrost liczby studentów (stopniowe zwiększanie limitu rekrutacyjnego na kierunek lekarski i uruchamianie nowych kierunków), rozwój infrastruktury medycznej (m.in. w ramach HTSH), rozwój relacji z uczelniami, instytutami i organizacjami medycznymi, integracja medycyny z naukami technicznymi i podstawowymi (wspólne prace i projekty), rozwój badań interdyscyplinarnych med-tech, współpraca z jednostkami klinicznymi i przemysłem medycznym.

CEL: 300 nauczycieli akademickich (100 samodzielnych, w tym 50 profesorów), 2-4 kierunki studiów (lekarski oraz stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne itp.), łączny limit rekrutacyjny na poziomie 250-300 osób; wyróżniające lub pozytywne oceny PKA, kategoria naukowa w naukach medycznych A lub A+ (uprawnienia do nadawania stopni), inne dyscypliny naukowe (np. biologia medyczna, nauki o zdrowiu lub nauki farmaceutyczne – zwłaszcza technologia produkcji leków we współpracy z big-pharma); status Collegium Medicum; współpraca z europejskimi ośrodkami akademickimi i przemysłem medycznym; jeden z wiodących ośrodków w kraju w naukach medycznych i lider w obszarze technologii medycznych.

 

7.

Silne nauki społeczne – rozwój kadry badawczej, utworzenie nowych dyscyplin naukowych i nowych kierunków studiów, integracja z wydziałami technicznymi i ścisłymi, wsparcie dla rozwoju wybranych obszarów humanistyki oraz głębokie zaangażowanie w holistyczne kształcenie inżynierów.

CEL: 200 nauczycieli akademickich (50 samodzielnych, w tym 20 profesorów), 2000 studentów, kategorie A lub A+ oraz uprawnienia do nadawania stopni w 2-4 dyscyplinach naukowych w dziedzinie nauk społecznych (naukach o zarządzaniu i jakości oraz psychologii, socjologii, ekonomii, gospodarce przestrzennej itp.); współpraca z europejskimi ośrodkami akademickimi i biznesem; wiodący ośrodek w kraju; prestiżowe certyfikowane szkolenia i programy podyplomowe (w tym wysoka pozycja programów MBA w rankingach).

Szanowni Państwo,

Dziękuję za Wasz wybór.

Doceniam Wasz czas, zaangażowanie, staranność i wnikliwość – były spotkania, teksty do przeanalizowania, debaty – było tego dużo.

Składam podziękowania całej Uczelni za wysoką ocenę naszych wspólnych dokonań w tej kadencji.

Nie chcę się przy tej okazji rozwodzić nad podsumowaniami, ale dzielę się radością z tej oceny z osobami formalnie z mocy Statutu współodpowiedzialnymi za Uczelnię, czyli prorektorami, dziekanami i szefami działów administracji, a także ogromną liczbą innych osób, które zaangażowały się w rozwój Uczelni i którym zawdzięcza ona swój sukces oraz podstawy do jeszcze ambitniejszych planów na przyszłość.

W szczególny sposób dziękuję studentom i doktorantom za troskę o Uczelnię i za odpowiedzialność, przejawiającą się w wielu spotkaniach i merytorycznie świetnej debacie.

Dziękuję Państwu za akceptację dla zaprezentowanej odważnej wizji dalszego rozwoju Uczelni, zawierającej istotne nowe wyzwania i cele.

Oraz za okazane mi zaufanie, abym to ja pokierował Politechniką Wrocławską przez kolejne cztery lata, kiedy tę wizję będziemy wspólnie realizować. 

Z wyrazami szacunku,

Podpis Arkadiusz Wójs
Skip to content