Arkadiusz Wójs

MISJA i WIZJA

Misja

Poszukiwanie prawdy, prowadzenie badań naukowych i tworzenie wartości intelektualnej w obszarach nauki i techniki.

Kształcenie inżynierów i badaczy – kompetentnych specjalistów, twórców nauki i techniki, liderów gospodarki nowoczesnego świata.

Tworzenie przestrzeni dla wolności myśli i słowa oraz swobodnej realizacji indywidualnych aspiracji intelektualnych dzisiejszych oraz przyszłych inżynierów i naukowców.

Rozwój technologii, współpraca z otoczeniem gospodarczym oraz innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

Gromadzenie wiedzy i kompetencji oraz tworzenie nowoczesnych laboratoriów działających także na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Pielęgnowanie tradycji i wartości akademickich.

Wizja

Nowoczesny i otwarty uniwersytet naukowo-techniczny, o wiodącej pozycji w Polsce oraz liczący się w Europie pod względem prestiżu, jakości badań naukowych, kształcenia, potencjału intelektualnego oraz infrastruktury.

Uczelnia pielęgnująca synergię badań podstawowych i stosowanych, dynamicznie reagująca na zmieniające się wyzwania w każdym istot¬nym obszarze – od innowacyjnych metod nauczania po pionierskie badania naukowe kreujące nowoczesny świat.

Uczelnia realnie i twórczo współpracująca z wiodącymi ośrodkami badawczymi i firmami high-tech w regionie i na świecie, koordynująca wspólne projekty i przedsięwzięcia istotne w wymiarze koncep¬cyjnym i materialnym oraz kluczowe dla rozwoju nauki i gospodarki.

Uczelnia respektująca indywidualność i różnorodność oraz pielęg-nująca pasję i dążenie do doskonałości; atrakcyjne miejsce pracy i swobodnej realizacji aspiracji intelektualnych swojej kadry.

Uczelnia o niekwestionowanym prestiżu, dająca gwarancję kariery najzdolniejszym polskim absolwentom szkół średnich o zaintereso-waniach technicznych i związanych z nimi wysokimi aspiracjami twórczymi.

Nowoczesna uczelnia zapewniająca naukowe i inżynierskie wsparcie dla regionalnej oraz krajowej gospodarki opartej na wiedzy; uczelnia dzisiejszych i przyszłych polskich twórców techniki, godna akademickiej tradycji i pozycji Wrocławia; ośrodek badawczy i intelektualny o kluczowym znaczeniu dla rozwoju i przyszłości polskiej gospodarki.

"Interesuje mnie przyszłość, bo tam zamierzam spędzać resztę życia"

~Charles Kettering (1876-1958, wynalazca)

Pracownicy, Doktoranci i Studenci Politechniki Wrocławskiej,

Jestem Państwu ogromnie wdzięczny za okazane mi zaufanie. Obiecuję, że jako rektor dołożę wszelkich starań, aby Politechnika Wrocławska była uczelnią świetną i przyjazną, otwartą na świat i do wewnątrz, żebyśmy ją lubili i byli z niej dumni.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za poświęconą mi uwagę, liczne spotkania, dyskusje, maile, zainteresowanie opublikowanym w internecie programem i debatami wyborczymi. Dziękuję też za pokazanie mi Politechniki w szerszym wymiarze i Państwa oczyma. Dzięki temu dziś znam tę naszą wspólną Uczelnię dużo lepiej.

Dzięki Państwa decyzji jestem w tej chwili bardzo szczęśliwy. Wierzę, że dzięki wspólnej pracy za kilka lat będę mógł napisać, że spełniliśmy marzenie o fantastycznej Uczelni.

Z wyrazami szacunku,

Skip to content